Algemene Voorwaarden NSK Zeilen 2017

Algemene voorwaarden NSK Zeilen 2017

 

Afkortingen

 1. NSK = Nederlands Studenten Kampioenschap
 2. Schipper = Degene die de uiteindelijke verantwoording draagt bij hem/haar aan boord
 3. A.S.Z.V. Orionis = Amsterdamse Studentenzeilvereniging Orionis
 4. OSSO = Overkoepelende Studenten Sport Organisatie
 5. OC = Organiserende Commissie
 6. SSN = Studenten Sport Nederland
 7. SSB = Studentensportbond
 8. Deelnemer
 9. Vrijwilliger
 10. Evenement = NSK Zeilen

 

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemers nemen geheel op eigen risico deel aan het NSK. De OC en A.S.Z.V. Orionis stellen zich niet verantwoordelijk voor materiële schade, persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met, voor of gedurende het NSK Zeilen 2017.
 2. De OC en A.S.Z.V. Orionis zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan de boten, opvarenden en de aan boord aanwezige spullen.
 3. De OC en A.S.Z.V. Orionis zijn niet aansprakelijk voor enige schade wegens diefstal en/of vermissing van boten, de aan boord aanwezige goederen en schade en/of diefstal welke direct of indirect in verband staan met deelname aan het NSK Zeilen 2017.
 4. De schipper is verplicht de gehuurde valk en alle bijbehorende materialen ongeschonden terug te brengen, alsmede de veiligheid en het welzijn van zijn of haar bemanning te waarborgen. Enige vorm van schade kan door de OC voor de volledige som bij de schipper worden verhaald. De schipper is voor iedere vorm van schade aan de gehuurde valk en bijbehorende materialen volledig aansprakelijk.

 

Inschrijfprocedure

 1. Alle deelnemers dienen zich in te schrijven via het digitale inschrijfformulier op nskzeilen.nl.
 2. Het gehele inschrijfbedrag van €210,- per team dient binnen 10 werkdagen na inschrijving als volledige som overgemaakt te worden op rekening NL28 ABNA 0474 0505 99 t.n.v. ASZV Orionis onder vermelding van “NSK”, “Teamnaam” en “Naam van de schipper”.
 3. De inschrijving is pas definitief wanneer het complete inschrijfgeld is ontvangen op de door de organisatie aangegeven rekening.
 4. De inschrijving is pas geldig wanneer het volledige inschrijfgeld is bijgeschreven op de rekening van de organisatie, een volledig ingevuld inschrijfformulier is ontvangen en van alle teamleden een bewijs van inschrijving van het lopende studiejaar is ontvangen. Wanneer de inschrijving definitief en geldig is, ontvangt de schipper van het desbetreffende team een bevestigingsmail.
 5. Met het invullen van het inschrijfformulier verplicht het team zich tot het betalen van het inschrijfgeld.

Deelname

 1. Om deel te kunnen nemen aan het NSK Zeilen 2017 moet je aan de volgende eisen voldoen:
  1. Je bent HBO/WO student;
  2. Je hebt de minimale leeftijd van 16 jaar en de maximale leeftijd van 30 jaar op de eerste dag van het evenement, te weten 27 oktober 2017;
  3. Er is een OSSO of SSB die meefinanciert aan de kerntaken van de SSN en tegelijkertijd jouw belangen vertegenwoordigt.
 2. Het is in een aantal gevallen mogelijk om studenten, welke niet voldoen aan de eis genoemd in 1c, toe te laten tot het NSK Zeilen 2017. Dit is uitsluitend mogelijk tegen betaling van een toeslag bovenop het inschrijfgeld. Deze toeslag bedraagt 30% van het deel van het inschrijfgeld dat voor de sportwedstrijd betaald wordt.
 3. Voor HBO/WO studenten die studeren aan een onderwijsinstelling die niet vertegenwoordigd wordt door een OSSO of SSB die de kerntaken van de SSN financiert kunnen in aanmerking komen voor de toeslagregeling.
 4. Een team bestaat uit drie personen.
 5. Deelname aan het evenement is uitsluitend toegestaan met een geldige inschrijving en na het ondertekenen van de benodigde deelname-, machtigings- en borgformulieren en evenementlicentie op de evenementlocatie voor de aanvang van het evenement.
 6. Tijdens de wedstrijden gelden de wedstrijdbepalingen zoals gepubliceerd op nskzeilen.nl, gebaseerd op de regels voor het wedstrijdzeilen.
 7. Voor eventueel alcoholgebruik op het water geldt het wettelijke maximum. De OC raadt alcoholconsumptie gedurende de wedstrijden echter stellig af. Tijdens het evenement worden de richtlijnen van de Drank-Horecawet gehanteerd.
 8. De schipper machtigt met het ondertekenen van het borgformulier op de dag van aankomst A.S.Z.V. Orionis tot het afschrijven van (een gedeelte van) het borgbedrag van €580,-.
  1. De borg voor de boot bedraagt €250,-.
  2. De borg voor het slaapvertrek bedraagt €80,-.
  3. De borg voor de barrekening bedraagt €250,-.
 9. De verkoop aan de bar wordt gedaan middels een munten-systeem. Wanneer je deelneemt aan het evenement ga je akkoord met dit systeem.
 10. Indien de barrekening niet betaald wordt door het desbetreffende team zal A.S.Z.V. Orionis de borg, zoals beschreven bij punt 8c, incasseren. Is de barrekening hoger dan €250,-, zal de borg voor de bar naar €500,- gaan.
 11. Deelnemers dienen zich respectvol en sportief te gedragen. Aanwijzing en instructies van de OC dienen te allen tijde te worden nageleefd. Negeren van instructies, onsportief en/of asociaal gedrag alsmede ernstig alcoholmisbruik kan resulteren in sancties, zoals uitsluiting van verdere deelname, verwijdering van het terrein en inschakeling van de politie wanneer hieraan geen gehoor wordt gegeven.
 12. Alcohol wordt alleen geschonken aan deelnemers van 18 jaar of ouder. Dit zal door de organisatie worden gecontroleerd tijdens het evenement.
 13. Het is deelnemers verboden eigen (alcoholische) dranken te nuttigen op en rond de locatie van het evenement. De organisatie behoudt zich het recht te controleren of deelnemers eigen (alcoholische) drank hebben meegenomen en deze in beslag te nemen.
 14. Persoonsgegevens (kopieën van identiteitsbewijzen en bankpassen) die de OC van de deelnemers heeft ontvangen, worden twee maanden na het evenement vernietigd.
 15. Voor studenten ingeschreven bij een instelling die vertegenwoordigd wordt door een erkende OSSO, geschiedt de inschrijving door de OSSO. De deelnemers zijn verplicht om een bewijs van inschrijving aan een instelling vertegenwoordigd door een erkende OSSO te tonen. Voor studenten ingeschreven bij een instelling die niet vertegenwoordigd wordt door een erkende OSSO, geschiedt de inschrijving door de deelnemers zelf. Hierbij zijn de deelnemers verplicht een bewijs van inschrijving aan een instelling voor hoger onderwijs te tonen.
 16. De organisatie heeft het recht teamleden en/of teams uit te sluiten van deelname.
 17. Aan het NSK Zeilen 2017 kunnen maximaal 66 teams deelnemen.
 18. Deelname geschiedt op volgorde van betaling.
 19. De inschrijfvoorwaarden en –procedure kunnen te allen tijde gewijzigd worden door de organisatie. Eventuele wijzigingen zullen tijdig bekend gemaakt worden.

 

Annulering

 1. Bij annulering door een deelnemend team vóór 27 september 2017 wordt het gehele inschrijfbedrag gerestitueerd, minus €20,- administratiekosten.
 2. Bij annulering door een deelnemend team na 27 september 2017 wordt geen restitutie van het inschrijfgeld verleend, tenzij er teams op de reservelijst staan die de plaats kunnen innemen.
 3. In geval van afwezigheid van een teamlid dient het team zelf voor vervangende bemanning te zorgen.
 4. Elke bemanningswisseling dient gemeld te worden aan de organisatie middels een mail met de gegevens van de nieuwe deelnemer en de teamnaam naar info@nskzeilen.nl.
 5. Wanneer een wedstrijd of meerdere wedstrijden niet door kan/kunnen gaan door weersomstandigheden of andere vormen van overmacht wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.

 

Slotbepaling

 1. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.